1. Definities

"GBICS.com" betekent GBICS.COM Limited.

"Werkdagen" betekent maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen of andere feestdagen.

"Overmacht" betekent elke gebeurtenis die van invloed is op het vermogen van GBICS.com om aan zijn verplichtingen te voldoen die voortvloeit uit handelingen, oorzaken, weglatingen, gebeurtenissen of niet-gebeurtenissen buiten redelijke controle, waaronder overheidsvoorschriften, brand, overstroming, rampen, arbeidsconflicten.

"Catalogus" betekent producten aangeboden door GBICS.com op de website www.gbics.com.

2. Verkoopcontracten

Alle door GBICS.com gesloten verkoopcontracten worden geacht te zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden, die prevaleren boven alle andere voorwaarden, opgesteld door de partij ("de Klant") aan wie GBICS.com verkoopt. Annulering van bestellingen door zakelijke klanten wordt alleen geaccepteerd naar goeddunken van GBICS.com en kan niet worden geaccepteerd wanneer goederen dezelfde dag worden verzonden als de bestelling is geplaatst. GBICS.com kan alleen annulering van bestellingen door consumenten accepteren in overeenstemming met de Consumer Protection (Distance Selling) Regulations 2000.

Alle bestellingen zijn onderhevig aan aanvaarding door GBICS.com en beschikbaarheid van bestelde goederen. GBICS.com behoudt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren.

De Klant verbindt zich ertoe dat alle verstrekte gegevens voor de aankoop van goederen via onze website correct zijn.

De Klant verbindt zich er ook toe dat de creditcard of debetkaart die wordt gebruikt om goederen te kopen, van hemzelf of van zijn Bedrijf is en dat hij toestemming heeft om deze te gebruiken. De Klant verbindt zich er bovendien toe voldoende middelen beschikbaar te hebben om de kosten van de bestelde goederen te dekken. GBICS.com behoudt zich het recht voor om zichzelf te vergewissen van de validatie van creditcard- of debetkaartgegevens voorafgaand aan de levering van goederen.

3. Verkoopvoorwaarden

Bestellingen die via de telefoon, e-mail en online worden geplaatst, zijn onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden.

Het eigendom van het product blijft berusten bij GBICS.com en gaat niet over op de klant totdat de aankoopprijs voor het product volledig is betaald en door GBICS.com is ontvangen. Totdat de eigendom van het product overgaat.

GBICS.com heeft de bevoegdheid om het product geheel of gedeeltelijk terug te nemen, te verkopen of er anderszins mee om te gaan en/of van de hand te doen.

 GBICS.com en haar agenten en werknemers hebben het recht om te allen tijde en zonder de noodzaak om kennisgeving te doen, eigendommen te betreden waarop het product of een onderdeel is opgeslagen, of waarvan GBICS.com redelijkerwijs denkt dat ze worden bewaard. De klant zal het product opslaan of markeren op een manier die redelijkerwijs bevredigend is voor GBICS.com, waarmee wordt aangegeven dat het eigendom van het product bij GBICS.com blijft berusten.

De klant zal ervoor zorgen dat het product zijn volledige vervangingswaarde heeft en ervoor zorgen dat GBICS.com op de verzekeringspolis wordt vermeld als de begunstigde van het verlies.

4. Prijzen

Goederen worden gefactureerd tegen de prijs die geldt op het moment van bestelling. Facturen zijn onderhevig aan btw, tenzij specifiek aangegeven. Nachtelijke bezorgdiensten worden gefactureerd tegen de tarieven die op de website worden vermeld, tenzij anders is overeengekomen.

GBICS.com behoudt zich het recht voor om prijzen waar nodig van tijd tot tijd te wijzigen.

5. Levering, eigendom en risico

Opgegeven tijden en data voor levering kunnen slechts geschat worden. Hoewel alles in het werk zal worden gesteld om aan de eisen en deadlines van de klant te voldoen, kan GBICS.com geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het niet leveren binnen de vermelde tijdschema's.

Als om welke reden dan ook en in het onwaarschijnlijke geval dat GBICS.com niet in staat is om goederen te leveren, krijgt de klant de mogelijkheid om de bestelling te annuleren of alternatieve beschikbare goederen te selecteren. Als een schriftelijke bestelling is ontvangen, moet een schriftelijke annulering worden doorgestuurd naar GBICS.com.

GBICS.com kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade of onvolledige leveringen tenzij de Klant dit binnen 3 dagen na levering meldt. De klant is verantwoordelijk voor het accepteren van de levering van goederen zodra deze gereed zijn.

De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden zodra de goederen zijn afgeleverd op het door de Klant opgegeven afleveradres. Op dit moment gaat alle risico van verlies, breuk en schade over op de Klant.

De eigendom van de goederen gaat over van GBICS.com naar de Klant wanneer de betaling volledig is ontvangen.

6. Betaling

De standaard betalingsvoorwaarden zijn per bankpas of creditcard, te betalen op het moment van bestelling. Andere voorwaarden kunnen naar goeddunken van GBICS.com en schriftelijk worden overeengekomen.

Als betalingsvoorwaarden anders dan per debet- of creditcard voorafgaand aan de levering zijn overeengekomen en de betaling niet op de vervaldatum is gedaan, heeft GBICS.com het recht om rente in rekening te brengen over elk uitstaand saldo tegen een rentetarief van 3% boven de basislening van Barclays Bank plc tarief dat op dat moment van toepassing is.

7. Productspecificaties

Goederen kunnen onderhevig zijn aan kleine variaties in werkelijke afmetingen, specificaties en hoeveelheden. In een dergelijk geval, als de Klant de alternatieve goederen niet wenst te accepteren, behoudt hij/zij zich het recht voor om de bestelling te annuleren en het geld dat aan GBICS.com is betaald met betrekking tot die bestelling te laten terugbetalen. Dit is het enige rechtsmiddel van de Klant in deze omstandigheden.

8. Handelsnamen en handelsmerken

Handelsnamen en -merken zijn mogelijk niet altijd indicatief voor de daadwerkelijke fabrikant van een bepaald product en kunnen een indicatie zijn van systemen voor algemeen gebruik en machines die met dergelijke producten kunnen worden geassocieerd.

In het geval van componenten moeten kopers die een onderdeel willen dat door een bepaalde fabrikant wordt vervaardigd, voorafgaand aan de aankoop controleren of de identiteit van de daadwerkelijke fabrikant van het onderdeel wordt geverifieerd.

9. Garanties en retouren

Hoewel GBICS.com zich inzet om klanten de hoogst mogelijke kwaliteit van producten en diensten te bieden, kunnen producten soms defect of defect blijken te zijn. In dat geval bieden wij u de volgende faciliteiten:

Alle door GBICS.com geleverde goederen zijn gegarandeerd vrij van enig defect in vakmanschap en materialen en geschikt voor het doel waarvoor deze goederen normaal zouden worden gebruikt. Als goederen of diensten worden gekocht in de loop van uw bedrijf, zijn deze voor zover toegestaan ​​door de wet uitgesloten van alle andere expliciete of impliciete voorwaarden of garanties.

Als GBICS.com akkoord gaat met het accepteren van de retourzending voor vervanging of creditering van ongewenste producten die volledig naar eigen goeddunken kunnen worden geaccepteerd, moeten deze worden geretourneerd met de schriftelijke toestemming van GBICS.com binnen 7 dagen na de leveringsdatum. De goederen moeten ongeopend zijn en in perfecte verkoopbare staat verkeren. Voor goederen die in deze omstandigheden worden geretourneerd, worden geen kosten in rekening gebracht. Als de goederen worden geretourneerd die niet in de originele verpakking zitten, kunnen er herbevoorradingskosten in rekening worden gebracht van 15% - 30% van de verkoopwaarde van de goederen, of € 38,00, afhankelijk van wat het hoogste is.

GBICS.com behoudt zich het recht voor om te testen op vermeende fouten die zijn gevonden bij het retourneren van goederen voor vervanging of creditering. Alle gebreken dienen binnen 7 dagen na leveringsdatum te worden gemeld.

Het ondersteuningspersoneel van GBICS.com zal u adviseren over de meest geschikte leveringsmethode met betrekking tot geretourneerde goederen, hetzij door koerier of door postbezorging rechtstreeks aan ons. GBICS.com dekt niet de kosten van geretourneerde goederen die defect blijken te zijn. Als er een koeriersdienst is, is het de verantwoordelijkheid van de klant om beschikbaar te zijn om de goederen in kwestie te overhandigen.

Alle goederen moeten worden geretourneerd onder een GBICS.com Returns Authorization Number, dat op verzoek wordt verstrekt door onze klantenservice. Zonder dit nummer kunnen geen goederen worden geretourneerd en het nummer moet duidelijk op de buitenverpakking worden vermeld. Het niet volgen van deze procedure kan leiden tot vertragingen en extra kosten.

Met betrekking tot het retourneren van defecte goederen, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat de goederen adequaat verpakt zijn. GBICS.com kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor goederen die tijdens het transport zijn beschadigd als gevolg van onvoldoende verpakking.

Bewijs van verzending is geen bewijs van levering; klanten wordt erop gewezen dat geretourneerde goederen moeten worden verzonden via aangetekende verzending, aangetekende post of per koerier, met voldoende verzekering om de vervangingswaarde van de goederen te dekken.

Na ontvangst van het geretourneerde product zal GBICS.com het testen om de fout te verifiëren. Als na deze procedure blijkt dat het product in goede staat verkeert, behouden we ons het recht voor om het product naar u terug te sturen.

Alle garanties zijn niet van toepassing als er met goederen is geknoeid, gewijzigd of op enigerlei wijze beschadigd door de klant of zijn vertegenwoordigers, of als goederen niet zijn gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.

10. GBICS.com-aansprakelijkheid

GBICS.com kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor gevolgschade of indirecte schade, bijvoorbeeld verlies van winst, goodwill of gegevens of ander financieel verlies dat geen verband houdt met de prijs die voor de goederen is betaald. Alle verliezen zijn beperkt tot het bedrag dat voor de bestelde goederen is betaald.

De aansprakelijkheid van GBICS.com voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid wordt niet beperkt door deze overeenkomst.

11. Fouten en omissies

Hoewel GBICS.com er alles aan doet om nauwkeurig te zijn met de goederen die het op de website vertegenwoordigt, is het onvermijdelijk dat er fouten en weglatingen optreden. In dit geval heeft GBICS.com het recht om het contract te ontbinden, zelfs als de betaling al is ontvangen. GBICS.com zal in dat geval alle door de Klant betaalde bedragen terugbetalen. De Klant kan ofwel zijn aankoop annuleren, ofwel, in het geval van een foutief opgegeven prijs, het verschil betalen tussen de opgegeven prijs en de correcte prijs.

12. Algemeen

Als er een clausule of voorwaarde blijkt te zijn die ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, kan dat item uit de Overeenkomst worden geschrapt zonder enige invloed op de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Een dergelijke afstandsverklaring moet schriftelijk zijn en goedgekeurd door GBICS.com.

De vermelde koppen zijn voor het gemak en hebben geen invloed op de interpretatie van de Overeenkomst.

Correspondentie over wijzigingen in de Overeenkomst dient per post, fax of e-mail te worden uitgewisseld, waarbij een bewijs van ontvangst kan worden verlangd.

Alle voorwaarden in deze Overeenkomst zijn onderworpen aan de jurisdictie van de Engelse rechtbanken. GBICS.com behoudt zich het recht voor om de voorwaarden in de Overeenkomst op elk moment te wijzigen.